istockphoto-1250239101-612x612.jpg

AKADEMIA INNOWACJI
"SMART FARMING"

Projekt „Ponadnarodowej mobilności uczniów”
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

"Akademia Innowacji Smart Farming" 

Tematyką projektu jest „rolnictwo precyzyjne” związane z postępem technicznym w zakresie systemów nawigacji, elektroniki i informatyki oraz wdrażaniu technologii opartej na automatyce i robotyce, w celu przygotowania polskiego rolnictwa do wyzwania jakim jest Europejski Zielony ład”. Kierunek przyszłego rozwoju rolnictwa ma istotny wpływ na wymagane kwalifikacje i kompetencje absolwentów w zakresie nowych technologii, automatyzacji i cyfryzacji.

Założeniem projektu jest mobilność 20 uczniów i 2 opiekunów do „Green Academy” w Danii. Uczestnicy projektu podczas mobilności brali udział zarówno w zajęciach formalnych, jak i poza formalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej.

Uczestnikami projektu są uczniowie Technikum Agrobiznesu wybrani w drodze otwartej rekrutacji.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u 20 uczniów, które  zapewniają wzrost konkurencyjności na rynku pracy i przygotowują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i „rolnictwa precyzyjnego”.

 

Kwota dofinansowania -  157. 686 PLN

 

 

 

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (Green Academy ) - jest to nowoczesna szkoła prowadząca kształcenie w zakresie rolnictwa ogrodnictwa, leśnictwa, florystyki, ekologii i ´srodowiska.

Baza dydaktyczna zlokalizowana jest w 4 miejscach (kampusy Beder, Malling, Vejlby i gospodarstwo”Bred-ballegård”.

Szkoła dysponuje internatem oraz stołówka˛ z pełnym wyżywieniem.

Jednym z ważniejszych celów szkoły jest zapewnienie jakości zgodnie z europejskim system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.